Himalution…😊

2016- Stock Bike 😇
2017- Scrambler 🧐
2018- Enduro ‘chichora’ bike 😈
2019- Adventure Tourer 🤠
2020- Retro Tourer 🥸
2021…🤔??
2022-😎🤟